Charakteristika ŠVP

Naše MŠ pracuje podle ŠVP s názvem ,,Krůček po krůčku od človíčka k potůčku".

Obsah vzdělávací činnosti je rozpracován do pěti integrovaných bloků, které obsahují doporučená témata. Jejich naplňování je v kompetenci učitelek v určitém daném období a je rozpracováno do třídních vzdělávacích programů.

Do jednotlivých integrovaných bloků lze vstupovat průběžně během celého školního roku podle vzniklých situací a potřeb dětí. Práce s jednotlivými tématy není časově určena, plyne z okamžitého zájmu dětí. Pro všechny pedagogy je závazné, aby vstupovali do integrovaných bloků tak, aby byly naplněny všechny dětské kompetence vyplývající z RVP PV. Naplňování kompetencí je sledováno prostřednictvím dílčích cílů, které jsou obsaženy ve vzdělávacích oblastech (viz následující).

Integrované bloky:

Já, človíček maličký, rozplétám si cestičky

Charakteristika:

Obsah tohoto bloku je zaměřen na adaptaci nových dětí, na vzájemném soužití v kolektivu a odloučení od rodiny na určitou dobu. Učení se pravidlům vzájemného soužití s dětmi a dospělými. Získávání prvních zkušeností se spoluprací ve skupině, v kolektivu. Osvojování si základních společenských i hygienických návyků, zdokonalování se v sebeobsluze a správné komunikaci. Vytváření dětských přátelství, vhodné řešení problémů a zvládání úspěchu a neúspěchu. Seznamování s městem a prostředím, ve kterém žije. Získávání pojmů o blízkém a vzdálenějším okolí. Zlepšování pohybové a tělesné zdatnosti a vedení dětí ke zdravým životním postojům a návykům. Osvojování si pojmů rodina, příbuzenské vztahy, jaké důležité místo plníme v rodině. Uvědomování si příjemných a nepříjemných citových prožitků jako je láska, radost, spokojenost, strach, smutek, odmítání. Získávání pozitivních informací o základní škole. Vytváření kladného vztahu k intelektuálním činnostem a učení.

Doporučená témata:
1. Školka, tam je každý kluk i holka
(adaptace, pravidla MŠ, seznámení s prostorami třídy i ostatních prostor MŠ, navazování nových vztahů, s kamarády a všemi zaměstnanci školy, bezpečná cesta do MŠ)

2. Jsem malý, ale šikovný
(zvládání základů sebeobsluhy, hygienických a společenských návyků, správného stolování)

3. U nás doma
(moje rodina, příbuzenské vztahy, náš dům, město, ve kterém bydlím)

4. Brzy budu školákem
(návštěvy základní školy, příprava předškoláků na vstup do ZŠ, pomoc a rada mladším, spolupráce)

Pod modrou oblohou, žiji s přírodou

Charakteristika:

Obsahem tohoto bloku je objevování všeho, co nám dává příroda a umožní nám zkoumání a poznávání přírodních dějů a jevů okolo nás. Vytváření kladného vztahu k okolní přírodě, přírodnímu dění, jeho změnám a nutnosti přírodu chránit. Poznávání všeho živého i neživého, co nás v přírodě obklopuje s vědomím, že příroda je pestrá a rozmanitá, ale že skrývá i určitá nebezpečí.

Doporučená témata:
1. Zahrada, les, pole, louka
(vše, co zde žije a roste v jednotlivých ročních obdobích, pěstitelské aktivity)

2. Máme rádi zvířata
(zvířátka na dvorečku, v ZOO, exotická zvířata, zvířata polárních krajů)

3. Slunce, voda, mráz je okolo nás
(počasí, změny v přírodě podle ročního období, voda v přírodě)

4. Naše zdravá země
(ochrana přírody, třídění odpadu, sběr léčiv)

5. Hurá na výlet!
(školní výlety, turistické vycházky, prázdninové cestování a bezpečnost)

Jestli chci být fit, musím zdravě žít

Charakteristika:

Obsahem tohoto bloku je seznámení se zdravým životním stylem, osvojení si poznatků o lidském těle, jeho funkcích, smyslech a získávání základních poznatků o početí narození. Uvědomění si významu péče o čistotu a osobní hygienu. Rozvinutí a podporování rozvoje pohybových schopností, hrubé a jemné motoriky. Seznámení se s různými pohybovými a sportovními činnostmi rozdělenými podle sezónních aktivit, osvojení si poznatků důležitých k podpoře zachování zdraví a bezpečí při pohybových činnostech. Rozvíjení úcty k životu jak sobě samému, tak i k druhým. Poznávání, jak předcházet negativním vlivům prostředí a okolí (šikana, závislosti…..). Rozvíjení bezpečného a zodpovědného chování a hledání řešení v rizikových situacích.

Poznávání základních časových a prostorových pojmů (den, noc, orientace v prostoru). Seznamování s potřebou odpočinku, relaxace, správnou volbou oblečení dle ročních období a důležitosti přijímání vyvážené stravy a tekutin.

Doporučená témata:
1.Tělíčko, rozmotám jak klubíčko
(kde jsem se tu vzal, moje tělo)

2. Zdravé životní návyky
(zdravá výživa, důležitost vyvážené stravy, - vitamínů, význam ovoce a zeleniny, pitný režim, důležitost pohybu pro naše zdraví, prevence nemocí

3. Chráním své bezpečí a soukromí
(chování v rizikových situacích, prevence agresivity, šikany a závislostí, obezřetnost při setkání s cizí osobou)

Chci se bavit, hrát i slavit

Charakteristika:

Obsahem tohoto bloku je seznámení dětí se společenstvím ostatních lidí a pravidly soužití s ostatními. Uvedení dětí do světa materiálních a duchovních hodnot a do světa kultury a umění. Vytváření podmínek pro aktivitu dětí se podílet na navození společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Prožívání slavnostních chvil a rozvíjení tvořivosti a fantazie vyjádřením svých prožitků.

Seznamování dětí s řečí pomocí pohádek, příběhů a snaha o vytvoření pozitivního vztahu ke knize, umění, lidovým tradicím a odlišným subjektům a kulturám.

Doporučená témata:
1. Slavnosti, tradice a zvyky v MŠ i doma
(svátky, narozeniny, oslavy)

2. Chci se bavit za vrátky MŠ
(návštěvy kulturních zařízení a institucí mimo MŠ)

3. Svět je vlastně pohádka
(klasické pohádky, příběhy s dětským a zvířecím hrdinou, dramatizace)

4. Je nás více na Zemi
(jinde bydlím, jinak vypadám a jinak mluvím)

Já, človíček zvídavý, technika mě pobaví

Charakteristika:

Obsahem tohoto bloku je seznámení dětí se základními poznatky o technice, která nás obklopuje. Poznávání různých druhů řemesel a povolání, jak současných, tak i tradičních řemesel našich předků. Poznávání povolání rodičů a prarodičů dětí na jejich působišti (dle možností), rozhovory s dětmi o charakteristice těchto povolání, o jejich účelu a která povolání je nejvíce zaujala, a proč. Poznávání dopravních prostředků, strojů, i nástrojů, které nám mohou usnadnit práci. Možnost zkoumání nefunkčních přístrojů. Seznamování s dopravní situací a bezpečností na silnicích. Možnosti komunikace různými prostředky a způsoby předávání zpráv mezi lidmi i pomocí techniky.


Doporučená témata:
1. S řemesly se seznamuji, které z nich si zamiluji?
(profese, řemesla, povolání rodičů, moje vysněné povolání)

2. Cestuji moc rád, dopravní prostředky chci znát
(dopravní prostředky, dopravní značky, silniční pravidla, bezpečnost)

3. Poznávám přístroje a nástroje, který asi k čemu je?
(pomocníci v domácnosti, při práci)

4. Spoustu prostředků znám, jak komunikovat mám
(možnosti dorozumívání mezi lidmi)

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----

+420 516 432 125

msjestrebi@seznam.cz

Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko

Školní 446

Rájec-Jestřebí, 679 02

zs-rajec@zs-rajec.cz

516 432 029

Datová schránka: skn6vks

Projekty

Eu_ucebnyDalton-internationalLogolink_eu_msmt_nidv_projekt_komplet_pod-text